Ricard Mercade Aurora Fernandez Arquitectes | 145 HABITATGES SOCIALS A BARCELONA

145 HABITATGES SOCIALS A BARCELONA

DESCRIPCIÓ
Concurs per Edifici d’habitatges Socials al C/ Veneçuela de Barcelona

SUPERFÍCIE
15.400m² / 145 habitacions

CONCURSO
2n PREMI CONCURS

CATEGORIA
Habitatge Social

MEMÒRIA


Relació amb l’entorn

El solar forma part de la illa de l’eixample, en un entorn on no es manté la trama de illa tancada i en transformació. Ocupa 2.699m2 del quadrant oest. La resta de la illa, actualment sense edificar, disposa d’una ordenació que la divideix en dues parts mitjançant un passatge que la travessa horitzontalment.

Es proposen dos blocs paral•lels als carrer Veneçuela que corresponen als dos usos als que van destinats els habitatges; gent gran i de lloguer. La separació entre aquest blocs, configura un pati longitudinal obert al xamfrà, que funciona com a carrer interior. La proposta respecta l’alineació dels carrers Veneçuela i Agricultura, mentre que descompon el volum en el seu xamfrà, tal com ho fan les illes veïnes.

L’edifici
Com a resultat d’aquesta disposició de dos blocs longitudinals enfrontats s’obté:
– Dos edificis aïllats amb funcionament independent. Cada ús s’identifica amb una volumetria pròpia.
– Crear un pati/carrer interior obert a l’exterior, del que els dos blocs hi participen.
– Guanyar amplada del pati. Els habitatges destinats a gent gran, amb una superfície més ajustada, ocupen menys profunditat que els de lloguer. En cas de plantejar habitatges de dues habitacions a banda i banda, reduiria l’amplada de l’espai interior.
– El pati/carrer es trasllada fins a planta baixa, el que permet organitzar i donar ventilació a les estances que configuren l’equipament destinat a allotjament col•lectiu protegit.

Habitatges de lloguer
L’accés als habitatges es realitza a través passarel•les exteriors que discorren pel pati/carrer entre els dos blocs. Aquestes es conceben com a espai de relació però es separa de la façana per tal de garantir la privacitat dels habitatges. S’amplia en arribar als accessos configurant un espai polivalent.
La galeria es concep com un element clau de l’habitatge. Funciona com a filtre entre L’interior i l’exterior, tant a nivell climàtic com de privacitat, com a espai de relació entre peces substituint El rebedor i El passadís, a més a més te una funció pròpia com a lloc d’estar i D’ampliació de l’habitació.
S’ha evitat diferenciar entre zona de dia i zona de nit.
Els espais, són totalment versàtils, adaptables i flexibles, permetent usos que s’adapten a les diversitats d’unitats familiars i als canvis de l’ús dels espais que en fa una família durant el pas del temps. Les dues habitacions, disposen de les mateixes condicions, tant de mida, com de qualitat de il•luminació, espaial, i de relació amb la resta d’estances de l’habitatge, evitant així que existeixi jerarquia entre elles. La cuina, forma part de l’espai, sent prou ampla permetent simultaneïtat d’usos.
S’han eliminat totalment els espais de pas.
Es configura un espai net passant, que conté l’estar, menjador i la cuina. La relació amb l’exterior a les dues façanes, es fa a través d’un espai de transició interior/exterior que a la vegada funciona com a espai de relació entre estances. A la façana interior a través de la galeria i a carrer a través de la terrassa.
La terrassa te prou mida per permetre activitat.
L’estenedor es situa en la franja galeria, ocupant part d’aquest estrat intermedi entre l’interior i l’exterior.
El lavabo es descompon en dues estances, en un primer terme trobem l’espai amb el rentamans i la zona de rentar roba, i en una estança més privada, la banyera i el lavabo. S’elimina la zona destinada a pas, conferint-li un ús a la vegada que es dóna simultaneïtat.

Habitatges gent gran
El nucli de comunicacions es situa centrat, per tal de minimitzar els recorreguts. En aquest bloc, el passadís cap als habitatges te tractament de galeria. El seu tancament amb lames de vidre orientables, permet tancar als mesos de més fred i convertir-lo en exterior els mesos de bonança, assegurant durant aquest període una bona ventilació dels habitatges. Això li dona versatilitat i capacitat per adaptar-se a les estacions sobretot evita que en dies de fred els usuaris transitin per un espai obert.
Tots els habitatges disposen de ventilació creuada, bones condicions d’assolejament i vistes.
Es minimitzen els nuclis de comunicacions. En cas d’emergència, es poden fer servir qualsevol de les dues escales. Les portes d’accés des del bloc al que no pertanyen estarà connectada a un sistema de detecció antiintrusió.

Sostenibilitat
L’objectiu es apropar-se d’una manera senzilla i eficient a NZEB. Es prioritzen les mesures passives d’estalvi energètic; ventilació creuada, aïllament continu exterior, màxim aprofitament de la il•luminació natural, fusteries i vidres de qualitat, elements de control solar.
Sistemes actius amb solucions simples; recuperació d’aigües pluvials per la zona de coberta enjardinada, horts urbans, plaques fotovoltaiques, producció de ACS i clima mitjançant aereotermia, control il•luminació zones comuns amb detectors.